Общи Условия

Общи Условия за ползване на услугата INVIVO чрез приложения за смарт телевизор и за смарт устройства (INVIVO app)
(в сила от 01.05.2023 г.)
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. По смисъла на настоящите Общи условия (Условия/та) следните думи и изрази, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения:
1.1. „Услуга/та" означава предоставяната от ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ INVIVO IPTV услуга за приемане на телевизионни програми, достъпът до която се осъществява чрез ТВ приложение за смарт телевизор (списък с марките и моделите смарт телевизори, за които се предоставя приложението INVIVO е публикуван на интернет страницата www.invivo.bg) и/или чрез приложение за смарт устройства, чрез което се използва Услугата. За използването на Услугата ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ не предоставя оборудване на Клиентите. За ползването на Услугата е необходимо наличието на интернет свързаност.
1.2. „Приложението INVIVO IPTV за Android TV“ означава ТВ приложение за смарт телевизор, чрез което се използва Услугата, и което е създадено, за да работи на устройства с Андроид ТВ операционна система.
1.3. „Приложението INVIVO IPTV за смарт устройство“ означава приложение за смарт устройство, чрез което се използва Услугата, и което е създадено, за да работи на устройства с Андроид операционна система.
1.4. „Приложението INVIVO IPTV за LG smart TV“ означава приложение за смарт устройство, чрез което се използва Услугата, и което е създадено, за да работи на устройства с Web OS операционна система.
1.5. „Приложението INVIVO IPTV app за Samsung smart TV“ означава приложение за смарт устройство, чрез което се използва Услугата, и което е създадено, за да работи на устройства с TIZEN операционна система.
1.6. „Телевизионна услуга " означава всяка телевизионна услуга, която се предоставя от ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ съгласно Общите условия и изискванията на действащото законодателство и която осигурява достъп до телевизионни програми или друго телевизионно съдържание.
1.7. „Потребител“ означава всяко лице, което след регистрация ползва Услугата на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ, така както е описана в настоящите Условия.
1.8. „Клиент“ означава Потребител или Краен ползвател, който ползва Услугата на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ.
1.9. Доколкото от съдържанието на настоящите Условия или индивидуалните договори с Крайните ползватели не следва друго, в отношенията с тях ще се прилагат и дефинициите на Общите условия, когато са приложими.
ІІ. ПРЕДМЕТ
2. С настоящите Условия се определят редът, начинът и условията, при които „ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ " ЕООД (ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ) предоставя на Клиент достъп до INVIVO IPTV услуга (Услугата) чрез приложението INVIVO за Android, Android TV, Web OS и TIZEN за смарт телевизор и чрез приложението INVIVO за смарт устройство.
ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
3. Услугата е телевизионна услуга, която се предоставя с достъп до 4 броя смарт телевизор/приемник/смарт устройство.
4. Услугата се предоставя с едномесечен или годишен предплатен тарифен план след заявка, регистрация в приложението или на онлайн адрес https://invivo.bg и авансово заплащане. Услугата се подновява автоматично всеки месец след заплащане на месечната цена или след заплащане на цената за периода според избрания от Клиентът предплатен тарифен план. С инициирането на заявка се счита, че Потребителят потвърждава своето информирано съгласие за сключване на този договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, след като се запознае със съдържанието на тези Условия и ги потвърди на указаното място. Цената на тарифните планове и условията им са достъпни и подробно описани на сайта на дружеството, на адрес www.invivo.bg. При успешно завършена заявка и регистрация съгласно т. 7 и т. 8 се счита че Потребителят е приел настоящите Условия и е сключил договор за ползване на Услугата чрез Приложението INVIVO за Android TV/Web OS/TIZEN/ INVIVO IPTV app за смарт устройство.
5. (1) Услугата се предоставя за ползване от Клиентите за период на достъп и срещу заплащане на такса, определени от ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ.
(2) Услугата предоставя на Клиентите възможност за достъп до съответните ТВ програми единствено за лично ползване и единствено на територията на гр. София, кв. Васил Левски. (, в качеството на държава членка на пребиваване по смисъла на Регламент (ЕС) № 2017/1128 (Регламент/а), и когато временно се намират в друга държава членка на Европейския съюз, на територия на тази държава членка. Съгласно Регламента „временно“ означава, че определено лице се намира в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, за ограничен срок. За целите на предоставянето на достъп до услугата, когато Клиентът временно се намира в друга държава членка, ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ извършва проверка на държавата членка на пребиваване съгласно Регламента. )
(3) Предоставянето на Услугата по реда на т. 4 се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ и съответния Потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Условия от Потребителя съгласно т. 8, по-долу.

ІV. АКТИВИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕАКТИВИРАНЕ
6. Предоставянето на Услугата се извършва след регистрация, извършена по реда на т. 7 и т. 8, когато Услугата е заявена по реда на т. 4 по-горе.
7. За достъп до Услугата Клиентът трябва да се регистрира на www.invivo.bg или в приложението, за да получи потребителско име и парола.
8. (1) При заявяване и регистрация за Услугата чрез избор на тарифен план в приложението или на онлайн адрес https://invivo.bg по реда на т. 4, Потребителят следва:
а. да създаде регистрация с потребителско име (имейл) и парола в приложението или на онлайн адрес https://invivo.bg/. При осъществяване на регистрацията, Потребителят посочва имейл адрес, парола, телефонен номер, посочени на съответната страницата в приложението на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ или онлайн на адрес https://invivo.bg. Потребителят се идентифицира със своя имейл адрес и телефонен номер. Ако потребителското име (имейла) не е заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име (имейла) е вече заето, Потребителят следва да посочи друг имейл, който да не е регистриран от друг Потребител.
б. да потвърди своето съгласие с настоящите Условия.
в. да потвърди, че е запознат с Политиките за поверителност на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ, в това число и Политиката за поверителност и защита на личните данни на „ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД при предоставяне на услуги, достъпни на https://invivo.bg/obshti-uslovia.html.
(2) При първоначалното си регистриране, Клиентът се съгласява с тези Условия като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се задължава да ги спазва, както и че е запознат с Политиките за поверителност на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ, в това число и Политиката за поверителност и защита на личните данни на „ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД при предоставяне на услуги, достъпни на https://www.invivo.bg/obshti-uslovia.
(3) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му. Клиентът е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.
(4) Клиентът има право на достъп до услугата в рамките на територията на държави-членки на Европейския съюз, навсякъде, където има фиксиран/мобилен достъп до високоскоростен интернет. Достъпът в рамките на територията на държави-членки на Европейския съюз се разрешава в случай на временно пребиваване на Клиент, пребиваващ трайно в България, съгласно условията на Регламента. Клиентите нямат право да използват Услугата извън територията на Европейския съюз.
(5) С цел определяне на държавата членка на пребиваване на Клиента, ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право да поиска и информация в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламента.
(6) Ако ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има основателни съмнения относно държавата членка на пребиваване на Клиента по време на ползването на Услугата, той може да повтори проверката на държавата членка на пребиваване на Клиента, само чрез проверка на адрес по интернет протокол (IP адрес) с цел определяне на държавата членка, в която Клиентът получава достъп до Услугата. (7) В случай че установи, че Република България не е държавата членка на пребиваване на съответния Клиент по смисъла на Регламента, ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право да ограничи ползването на Услугата от Клиента извън територията на Република България или да прекрати договора за ползване на Услугата едностранно.
9. Клиентът трябва да свали и инсталира приложението INVIVO IPTV за Android TV/Web OS/TIZEN за смарт устройство от съответния аpp store за потребители на съвместимите с Услугата устройства и да стартира Услугата, като Клиента трябва да избере потребителско име и парола.
10. Заявяването на Услугата по реда на т. 4 може да бъде извършено от Потребителя чрез подаване на заявка и регистрация в приложението или на адрес https://invivo.bg. Заявката се обективира посредством електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, което има значение на изрично съгласие за започване на предоставянето на платената Услуга. Електронното изявление по предходното изречение се осъществява посредством въвеждане на потребителско име и парола и натискане на съответните надлежно обозначени виртуални бутони за генериране и изпращане на заявката. В заявката се съдържат данни, индивидуализиращи лицето, което заплаща Услугата, конкретната Услуга, нейната цена.

V. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ
13. Услугата е достъпна чрез Android / Android TV / Web OS / TIZEN операционни системи, които поддържат приложение INVIVO за Android TV / Web OS / TIZEN, както и чрез Android операционни системи, които поддържат INVIVO за смарт устройства. Списък с марките и моделите смарт ТВ и смарт устройства е публикуван онлайн на адрес www.invvivo.bg/.
14. Услугата е достъпна през интернет. Качеството на Услугата зависи от параметрите на съответната мрежа на достъп до интернет.
15. Услугата е достъпна само при ползване на съвместими с нея крайни устройства (Смарт телевизори и смарт устройства) и операционни системи. ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ не гарантира ползването на която и да е Услуга чрез крайни устройства и операционни системи, които не са съвместими с тази Услуга и не отговарят на посочените изисквания.
16. ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право по всяко време и по своя преценка да променя, както дизайна на Приложението INVIVO за Android / Android TV / Web OS / TIZEN/INVIVO app за смарт устройство, така и съдържанието, функционалностите и услугите, включени в тях, с цел тяхното актуализиране и усъвършенстване. ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ предоставя на Клиентите на Приложението INVIVO IPTV за Android / Android TV / Web OS / TIZEN/INVIVO app за смарт устройство възможност за сваляне и ползване на актуалните негови версии.
17. Приложението INVIVO IPTV за Android / Android TV / Web OS / TIZEN/INVIVO app зa смарт устройство може да бъде изтеглено чрез смарт телевизор/смарт устройство в зависимост от ползваната операционна система, от съответния онлайн-магазин за приложения. При изтегляне на приложението INVIVO IPTV за Android / Android TV / Web OS / TIZEN/INVIVO app за смарт устройство Клиентът се съгласява с настоящите Условия.
18. По силата на тези Условия ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ предоставя безвъзмездно на Клиента на Услугата неизключителен, непрехвърлим лиценз за изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на Приложението INVIVO за Android TV / Web OS / TIZEN/INVIVO app за смарт устройство на определено крайно устройство (Смарт телевизор/смарт устройство). С оглед избягване на всякакво съмнение, Приложението INVIVO за Android TV / Web OS / TIZEN/INVIVO app за смарт устройство е предназначено единствено за лична употреба.
19. Възможността за ползване на Услугата чрез Приложението INVIVO IPTV за Android / Android TV / Web OS / TIZEN/INVIVO IPTV app за смарт устройство зависи и от: (а) наличието на подходящ смарт телевизор/смарт устройство;
(б) наличието на покритие на ползваната мрежа в съответния район, в който се ползва Услугата; (в) всякакви други обстоятелства, които биха могли да засегнат нормалната работа на съответната мрежа, чрез която се ползва Услугата.
VІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
20. (1) За ползване на Услугата, активирана по реда на тези Условия се заплаща месечна или годишна цена, съгласно избрания предплатен тарифен план. Размерът на дължимата такса е посочен на съответното място на интернет страницата на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ, както и при активиране на Услугата в Приложенито.
(2) Таксите за ползване на Услугата по реда на т. 4. се заплащат с дебитна или кредитна карта през системата на eРay - съобразно Общите условия за извършване на плащания чрез еPay.bg, достъпни на www.epay.bg или на касите на Easy Pay срещу посочен телефонен номер от страна на Клиента.
21. (1) Заплащането от Клиентите на такси за ползване на Услугата се извършва авансово, преди началото на съответния период на достъп.
(2) Клиентът може да предплати на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ за ползване на Услугата за бъдещ период до 1 година.
(3) ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право да променя едностранно размера на таксите, дължими за ползване на Услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната такса.
22. (1) В случай че Клиентът не е заплатил такса за ползване на Услугата за следващ период на достъп, ползването на Услугата се прекратява с изтичане на текущия платен период.
(2) При прекратяване на достъпа до Услугата поради незаплащане на дължимата такса, ползването й може да бъде възобновено след заплащане авансово от Клиента на такса за ползване на Услугата.
23. ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право да предостави на Потребители, които се регистрират за първи път за ползване на Услугата, възможност да ползват услугата в рамките на еднократен тестов период, чиято продължителност не надвишава 7 (седем) дни. Тестовият период започва да тече от първоначално заявяване на Услугата. След изтичане на тестовия период Потребителят може да се откаже да ползва Услугата или да продължи ползването ѝ след регистрация съгласно т. 7 и т. 8 от тези Условия.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
24. (1) Клиентът се съгласява да се придържа към условията, определени от ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ във връзка с особеностите на Услугите по отношение на типа и режима на предоставяне. Клиентът се съгласява, че бъдещата комуникация с ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ може да се осъществява и с помощта на електронна поща.
(2) Клиентите са уведомени и с приемането на настоящите Условия се съгласяват, че ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право по всяко време да променя съдържанието на Услугата, като добавя и/или премахва една или повече ТВ програми, до които им е предоставен достъп.
(3) Клиентите имат право да ползват Услугата при спазване на приложимото действащо законодателство и съгласно предвиденото в настоящите Условия.
(4) Клиентите нямат право да използват Услугата за търговски цели; нямат право да я представят публично, да възпроизвеждат и/или разпространяват по какъвто и да е начин съдържанието, включено в Услугата, както и да предоставят на трети лица каквито и да е услуги, свързани с предоставения им достъп до Услугата.
(5) Клиентите имат право да искат и получават информация от ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ относно условията за ползване на Услугата.
(6) Клиентите имат право да уведомяват ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ на електронна поща support@invivo.bg за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на Услугата (вкл. констатирани грешки, технически затруднения и други).
(7) Клиентите са длъжни да заплащат по определения от ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ начин дължимите суми за ползване на Услугата.
25. (1) ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ предоставя Услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Условия.
(2) ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право да получава всички дължими от Клиентите суми за ползване на Услугата.
26. При съгласие от страна на Потребителите, изразено чрез поставяне на отметка в нарочен чекбокс в потребителския профил, те могат да получават съобщения от ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ на електронната поща, посочена при регистрацията по т. 7 и т. 8, отнасящи се до Услугата, както и други предложения и информация за продукти и услуги, промоции и маркетингови активности на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ. Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.
VІІІ. ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТА
27. (1) Личните данни, които Клиентите предоставят, както и личните данни, които ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ генерира в процеса на предоставяне на Услугата, се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).
Обработването на личните данни и информация за Клиентите се осъществява съгласно Политиките за поверителност на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ, публикувани на интернет страницата на дружеството www.invivo.bg, с които Клиентите следва да се запознаят, преди да се регистрират за използването на Услугата.
(2) Клиентите декларират, че личните данни и информация, които предоставят на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация.
(3) Клиентите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъде използвана от ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ за целите на предоставяне на Услугата, като за предоставянето на Услугата ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която Клиентите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, три имена, и всяка друга информация, която Клиентите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по т. 7 и т. 8 или по друг начин при ползването на Услугата, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ
28. (1) С приемане на настоящите Условия Клиентът, декларира, че активирането на заявената Услуга е изцяло на негов риск и отговорност. С оглед избягване на всякакво съмнение, Клиентът носи отговорност за всички действия, извършени с неговото потребителско име и парола, и съответно всички правни и фактически действия, извършени с цел активация на Услугата по реда на тези Условия, се считат за валидни по отношение на страните по индивидуалния договор, към който се активира Услугата.
(2) Клиентите са длъжни незабавно да уведомяват ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ за всеки констатиран случай на неоторизиран достъп до Услугата чрез използване на техните потребителски имена и пароли, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
29. (1) ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ не носи отговорност за невъзможност за активиране на Услуга поради обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, технически неизправности или пречки, свързани с използваното Крайно устройство.
(2) При временно ползване на Услугата в друга държава-членка на ЕС при условията на Регламент № 2017/1128, ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ не носи отговорност, ако качеството на доставката на Услугата е различно или по-ниско.
30. ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугата и/или приложението INVIVO за Android / Android TV/Web OS/ TIZEN/ INVIVO app за смарт устройство, дължащи се на оборудването или интернет връзката, ползвана от Клиента.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
31. За неуредените в тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на индивидуалния договор, както и Общите условия към него.
32. ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия като съответните изменения и допълнения се публикуват на адрес:
www.invivo.bg. Измененията могат да бъдат правени, както по инициатива на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ така и поради изменение на действащото законодателство.
33. Настоящите Условия са задължителни за ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ и Клиентите. Условията имат задължителен характер спрямо Клиентите от момента на приемането им. С регистрацията на Клиент на интернет страницата на адрес https://invivo.bg или в Приложенито същият декларира, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се задължава да ги спазва, както и декларира, че е запознат с Политиките за поверителност на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ, в това число и Политиката за поверителност и защита на личните данни на „ ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД при предоставяне на услуги, достъпни на https://www.invivo.bg/obshti-uslovia.
34. (1) Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по e-mail.
(2) Адресът на електронната поща на ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ за кореспонденция с Клиентите е support@invivo.bg.
(3) Клиентите посочват адрес на електронна поща за кореспонденция в потребителския си профил, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.
35. Всички спорове между ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ и Клиентите във връзка с предоставянето и ползването на Услугата се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния български съд.
36. За неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.