Официални правила на промоция „Купи пакет Инвиво Стандарт или Инвиво Премиум за 12 месеца и вземи подарък Xiaomi Mi Stick“

  Чл. 1. Организатор и официални правила на промоцията
 1. Промоционалната активност, по-нататък наричана „Промоцията” се организира от Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД, със седалище в гр.София, България, ул. 544-та, №18, ЕИК 202993595, по- нататък наричан „Организатор”.
 2. Участниците в тази Промоция са длъжни да спазват условията на тези официални правила, които по-нататък са наречени „Официалните правила” или „Правилата”.
 3. Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на промоцията на уеб страницата: https://invivo.bg/
 4. Решението за спазване на Правилата на промоцията е окончателно и задължително за участниците. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат оповестени публично със средствата, упоменати в чл. 1, ал. 3, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на https://invivo.bg/
  Чл. 2. Място на провеждане и продължителност на промоцията
 1. Промоцията се организира и провежда на територията на България.
 2. Промоцията се провежда на сайта https://invivo.bg/
  Чл. 3. Право на участие
 1. В промоцията има право да участва всяко физическо и юридическо лице ("Участник"), закупило предплатен пакет Инвиво Стандарт или Инвиво Премиум за 12 месеца в периода на промоцията на сайта https://invivo.bg/
 2. С участието си в тази промоция, участниците напълно и доброволно се съгласяват с настоящите условия и потвърждават, че са запознати с тях и изразяват съгласието си да участват.
 3. Участниците в промоцията дават изрично съгласие за обработка на личните им данни, включително като предоставят име и фамилия, телефонен номер за връзка, адрес на електронна поща.
 4. В промоцията не се допускат служители на Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД.
  Чл. 4. Продължителност на промоцията
 1. В промоцията участват всички физически или юридически лица, закупили предплатен пакет Инвиво Стандарт или Инвиво Премиум за 12 месеца на интернет страницата https://invivo.bg/ между 00:00:00 часа на 25.04.2024 г. до 23:59:59 часа на 30.06.2024 г.
  Чл. 5. Механизъм на промоцията
  • За да се включат в промоцията, Участниците трябва да:
  • Посетят интернет страницата https://invivo.bg/ и да се регистрират посочвайки валидна електронна поща и телефонен номер.
  • Закупят продукт предплатен пакет Инвиво Стандарт или Инвиво премиум за 12 месеца в периода от 00:00:00 часа на 25.04.2024 г. до 23:59:59 часа на 30.06.2024 г.
 1. При изпълнение на условитя от чл.5, участникът има право да получи подарък медия плеър Xiaomi Mi Stick (3) При покупка на предплатен пакет Инвиво Стандарт или Инвиво премиум за 12 месеца участникът има право да получи подарък медия плеър Xiaomi Mi Stick.
 2. Не се допуска размяна на подаръци за паричната им равностойност или други награди, услуги или привилегии.
  Чл. 6. Получаване на подаръци.
 1. Участниците в промоцията ще получат подаръка си с куриер до 15 календарни дни от датата на покупката.
 2. В случай, че един или повече от Участниците е нарушил, което и да било от тези Официални правила при заявяването на участие или в случай, че подаръкът не бъде приет или не може да бъде получен от Участник поради невъзможност Организаторът да се свърже с последния заради несъществуващ, несъответстващ, непълен или неточен телефон/адрес на електронна поща, по усмотрение на Организатора подаръците/наградите могат да се разпределят на други Участници.
  Чл. 7. Описание на подаръците
 1. Подаръците в Промоцията са както следва: - медия плеър Xiaomi Mi Stick.
  Чл. 8: Приключване на Промоцията преди официалния краен срок.
 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 1 ал. 3, в случай че настъпят съществени злоупотреби при нарушаване на Общите Условия, форсмажорни обстоятелства или по свое собствено усмотрение. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  Чл.9. Лични данни
 1. С участието си в тази промоция Участниците потвърждават, че са запознати с Официалните правила на кампанията и се съгласяват да ги спазват безусловно.
 2. С участието си в настоящата кампания участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за получаване на наградата/ подаръка и предоставят изричното си съгласие, че техните имена, адрес или други лични данни могат да бъдат съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица само по повод и във връзка с изпращане на спечелените награди и доказване на получаването им от страна на участниците. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни нужди. Организаторът има правото да обяви имената на печелившите Участници от томболата за теглене на наградите на своята фейсбук страница и/ или чрез други подходящи средства за масова информация.
 3. Правата на участниците в тази кампания са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на обработката на личните данни и тяхното свободно използване по отношение на следното:  правото на достъп до данните  правото за намеса в данните  правото на възражение.
 4. Всеки Участник може да упражни правата си за достъп, коригиране, заличаване или блокиране на данните, предвидени в Закона за защита на личните данни, чрез писмено заявление, подписано и датирано, изпратено на пощенския адрес на Организаторa.
  Чл. 10. Съдебни спорове и приложимо законодателство
 1. Евентуални спорове между Организатора от една страна и някой Участник от друга се разрешават по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, споровете се разрешават от български съд по действащото българско законодателство.
  Чл. 11. Отговорности
 1. Организаторът си запазва правото да приключи Промоцията преди предварително упоменатата дата, само ако продължаването на Промоцията е невъзможно. При тези обстоятелства Организаторът е длъжен:
  • Да анонсира публично края на Промоцията минимум 24 часа предварително (чрез медиите или интернет страницата, представена в чл. 1 ал. 3 от настоящите официални правила).
  • При евентуален спор по отношение провеждането на промоцията, решението на Организатора е окончателно.
  • Организаторът има право да обяви за невалидни онези регистрации, които съдържат невярна или очевидно лъжлива информация.